MARC 主機 00000nam 2200000 i 4500 
008  000407s1999  cc a     000 0dchi d 
020  7208033331 
040  AS|cAS|dMH 
041 1 chi|heng 
100 2 裴斐|q(Peffer, Nathaniel B.|d1890-)|e訪問整理 
245 10 从上海市长到“台湾省主席”(1946-1953年) :|b吴囯桢口述回忆 /
    |c裴斐(Nathaniel Peffer), 韦慕庭(Martin Wibur)访问整理 ; 
    吴修垣译 ; 高云鹏译审 ; 马军校注 
246 10 從上海市長到臺灣省主席(1946-1953年) 
246 10 吳國楨口述回憶 
246 33 Cong shanghai shizhang dao Taiwan shengzhu :|bwu guozhen 
    koushu huiyi 
246 33 Reminiscences of Wu Kuo-cheng for the years 1946-1953 
250  第1版 
260  上海市 :|b上海人民出版社,|c1999[民88] 
300  [21], 282面 :|b图 ;|c21公分 
350  人民幣17.00元|b(平裝) 
500  拼音题名: Cong shanghai shizhang dao“Taiwan shengzhu”: wu
    guozhen koushu huiyi 
580  译自: Reminiscences of Wu Kuo-cheng for the years 1946-
    1953 
600 17 吳國楨|d(1903-1984)|x傳記|2csht 
651 7 中國|x歷史|y民國35-85年(1946-1996)|2csht 
700 2 韋慕廷|q(Wilbur, C. Martin,|d1908-)|e訪問整理 
700 1 吳修垣|e譯 
700 1 高雲鵬|e譯審 
700 1 馬軍|d(1969-)|e校注 
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館  982.886 130.14-664    到期 09-17-22    30550111518500
 文哲所  782.888 8853/ P375    在架上    30580001402499
 人文社會聯圖  782.888 2664    在架上    30600010250133
 人社中心  782.888 2664    在架上    30560300209936
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 982.886 1305-664    在架上    30530104654991
 人文社會聯圖戴國煇文庫  TAI 782.886 2664 1111 1999    到期 09-22-21    30910010235087