Record:   Prev Next
作者 張允侯 著
書名 五四时期的社团 / 张允侯等著
出版項 北京市 : 三联书店, 1979[民68]
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 人社中心  546.8 1122  v.1    在架上    30560300492508
 人社中心  546.8 1122  v.2    在架上    30560300492516
 人社中心  546.8 1122  v.3    在架上    30560300492524
 人社中心  546.8 1122  v.4    在架上    30560300492532
 近史所郭廷以圖書館  922.8263 448  v.1    在架上    MHC0054097
 近史所郭廷以圖書館  922.8263 448  v.2    在架上    MHC0054098
 近史所郭廷以圖書館  922.8263 448  v.3    在架上    MHC0054099
 近史所郭廷以圖書館  922.8263 448  v.4    在架上    MHC0054100
 近史所郭廷以圖書館  922.8263 448  v.1 c.2  在架上    MHC0058284
 近史所郭廷以圖書館  922.8263 448  v.2 c.2  在架上    MHC0058285

版本 第1版
說明 4册 : 图 ; 21公分
(平裝)
主題 五四運動 csht
社會團體 -- 中國 csht
Record:   Prev Next