Record:   Prev Next
作者 劉承幹 撰
書名 希古樓金石萃編 十卷, 目錄二卷 / (淸)劉承幹撰
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 人社中心特藏室  793 7214  v.1    館內使用    30560300683858
 人社中心特藏室  793 7214  v.2    館內使用    30560300683866
 人社中心特藏室  793 7214  v.3    館內使用    30560300683874
 人社中心特藏室  793 7214  v.4    館內使用    30560300683882
版本 吳興劉氏希古樓刊本
說明 4册 ; 29公分
(線裝)
系列 嘉業堂金石叢書
Record:   Prev Next