Record:   Prev Next
作者 Tong, Hollington Kong, 1887-1971
書名 Chiang Kai-Shek
出版項 Taipei : China Pub., c1953
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 傅斯年圖書館西文圖書區  DS777 T665    在架上    HPW0008443
 人社中心  DS778.C55 T665    在架上    30560400113665
 歐美所九一七淹水  923.551 C43    已報銷    30500100762981
 近史所郭廷以圖書館B棟一樓(洽櫃臺調閱)  923.551 T665    在架上    MHE0001978
 臺史所檔案館  T1 4591 1    館內使用    30600032912884(已移回國立中央圖書館臺灣分館)
 臺史所檔案館  T1 4591 1a c.2  館內使用    30600032912900(已移回國立中央圖書館臺灣分館)
 人文社會聯圖戴國煇文庫  TAI DS778.C55 T6 1953    在架上    30910020000034
版本 [Rev. ed]
說明 xxi, 562 p. ; 22 cm.
附註 thllc(fsnB1)
hspei
主題 Chiang, Kai-shek, 1886-
China -- Politics and government -- 1912-1949
Chiang, May-ling Soong, 1897-
Record:   Prev Next