Record:   Prev Next
書名 文艺论丛
出版項 上海市 : 上海文艺出版社, 1977[民66]-
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 801 0245  v.3    在架上    HPE0327704
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 801 0245  v.5    在架上    HPE0327705
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 801 0245  v.9    在架上    HPE0327706
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 801 0245  v.12    在架上    HPE0327707
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 801 0245  v.13    在架上    HPE0327708
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 801 0245  v.17    在架上    HPE0327709
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 801 0245  v.18    在架上    HPE0327710
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 801 0245  v.22    在架上    HPE0327711
 近史所郭廷以圖書館B棟二樓(洽櫃臺調閱)  820.5 011.1  v.15    在架上    MHC0082381
 近史所郭廷以圖書館B棟二樓(洽櫃臺調閱)  820.5 011.1  v.16    在架上    MHC0082352

版本 第1版
說明 冊 ; 21公分
(平裝)
附註 拼音题名: Wen yi lun cong
馆藏: 3,5,9,12-13,17-18,22. FSN
館藏: v.15-18,21. MH
館藏: v.2,6-11,22. ISSP
館藏: v.1-23. CLP
主題 文學 -- 論文,講詞等 csht
Alt Title Wen yi lun cong
Record:   Prev Next