Record:   Prev Next
作者 朱彝尊 (1629-1709) 撰
書名 經義考新校 / (清)朱彝尊撰 ; 林慶彰等主編
出版項 上海 : 上海古籍出版社, 2010
國際標準書號 9787532557677 (全套 : 精裝) : 人民幣880.00元
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 文哲所  090.21 7972/ 8765-2  v.1    在架上    30580001622252
 文哲所  090.21 7972/ 8765-2  v.2    在架上    30580001623896
 文哲所  090.21 7972/ 8765-2  v.3    在架上    30580002422819
 文哲所  090.21 7972/ 8765-2  v.4    在架上    30580001906333
 文哲所  090.21 7972/ 8765-2  v.5    在架上    30580001906374
 文哲所  090.21 7972/ 8765-2  v.6    在架上    30580001906390
 文哲所  090.21 7972/ 8765-2  v.7    在架上    30580001906366
 文哲所  090.21 7972/ 8765-2  v.8    在架上    30580001906358
 文哲所  090.21 7972/ 8765-2  v.9    在架上    30580001906341
 文哲所  090.21 7972/ 8765-2  v.10    在架上    30580001906382

版本 第1版
說明 10冊 : 圖, 書影 ; 22公分
附註 含索引
內容: 1,目錄--索引--2,卷一-卷三十三,御注--敕撰--易(一-三十二)--3,卷三十四-卷六十一,易(三十三-六十一)--4,卷六十二-卷九十四,易(六十一-七十)--書(一-二十三)--5,卷九十五-卷一百二十八,書(二十四-二十六)--詩(一-二十二)--周禮(一-九)--6,卷一百二十九-卷一百六十四,周禮(十)--儀禮(一-八)--禮記(一-二十五)--通禮(一-二)--7,卷一百六十五-卷一百九十七,通禮(三-四)--樂--春秋(一-三十)--8,卷一百九十八-卷二百三十三,春秋(三十一-四十三)--論語(一-十一)--孝經(一-九)--孟子(一-三)--9,卷二百三十四-卷二百六十八,孟子(四-六)--爾雅(一-二)--群經(一-十三)--四書(一-八)--逸經(上-下)--毖緯(一-五)--擬經(一)--10,卷二百六十九-卷三百,擬經(二-十三)--承師(一-五)--刊石(一-五)--書壁--鏤板--著錄--通說(一-四)
主題 經義考 -- 研究與考訂 csht
經學 -- 目錄 -- 研究與考訂 csht
Alt Author 林慶彰 (1948-) 主編
Record:   Prev Next