Record:   Prev Next
書名 戏曲研究 / 中囯艺朮研究院戏曲研究所《戏曲研究》编辑部编
出版項 北京市 : 文化藝術出版社, 1981[民70]-
國際標準書號 7503909803
7503900253 (v.23)
750390402X (v.30)
7503906626 (v.34)
7503909080 (v.38)
7503909803 (v.39)
7503910194 (v.40)
7503911255 (v.42)
7503911255 (v.43)
7503911689 (v.44)
7503911832 (v.45)
7503912685 (v.48)
7503913223 (v.49)
7503913274 (v.50)
7503913576 (v.51)
7503919620 (v.55)
7104013040 (v.56)
7104012923 (v.57)
7104013342 (v.58)
7104012923 (v.59)
7104013342 (v.60)
7104017690 (v.61)
7104017690 (v.62)
7104017976 (v.63)
7104019065 (v.64)
7104019391 (v.65)
7104019715 (v.66)
7503927321 (v.67)
7503928441 (v.68)
7503929421 (v.69)
7503929995 (v.70)
7503931124 (v.71)
9787503929991 (v.70)
9787503932519 (v.72)
9787104025146 (v.73)
9787503933752 (v.74)
9787503935084 (v.75)
9787503935749 (v.76)
9787503936791 (v.77)
9787503937163 (v.78)
9787503939181 (v.79)
9787503942433 (v.80)
9787503947162 (v.81)
9787503949982 (v.82)
9787503950537 (v.83)
9787503953460 (v.84)
9787503953514 (v.85)
9787503954801 (v.86)
9787503955648 (v.87)
9787503956928 (v.88)
9787503946967 (v.89)
9787503957918 (v.90)
9787503958533 (v.91)
9787503959509 (v.92)
9787503959882 (v.93)
9787503960185 (v.94)
9787503960765 (v.95)
9787503959097 (v.96)
9787503961298 (v.97)
9787503961779 (v.98)
9787503962301 (v.99)
9787503962417 (v.100)
9787503962943 (第101輯 : 平裝) : 人民幣42.00元
9787503963704 (第102輯 : 平裝) : 人民幣42.00元
9787503948138 (第103輯 : 平裝) : 人民幣42.00元
9787503964367 (第104輯 : 平裝) : 人民幣42.00元
9787503964862 (第105輯 : 平裝) : 人民幣42.00元
9787503965265 (第106輯 : 平裝) : 人民幣42.00元
9787503966200 (第107輯 : 平裝) : 人民幣42.00元
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 825.072 0295  v.2    在架上    30530104567656
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 825.072 0295  v.3    在架上    30530104567664
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 825.072 0295  v.4    在架上    HPE0329967
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 825.072 0295  v.8    在架上    30530104567672
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 825.072 0295  v.9    在架上    30530104567680
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 825.072 0295  v.10    在架上    30530104567698
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 825.072 0295  v.13    在架上    HPE0329968
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 825.072 0295  v.14    在架上    HPE0329969
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 825.072 0295  v.15-16    在架上    HPE0327663
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 825.072 0295  v.17    在架上    HPE0327661

版本 第1版
說明 冊 : 圖 ; 21公分
(平裝)
附註 拼音題名: Xi qu yan jiu
第1-3輯,由吉林人民出版社出版;第4-55輯,由文化藝術出版社出版;第56-66輯,由中囯戲剧出版社出版(藝苑叢書);第67輯改由文化藝術出版社出版
部分內容: 第82輯,第五屆中國(海寧)・王國維戲曲論文獎專輯--第89輯,第六屆中國(海寧)・王國維戲曲論文獎專輯--第100輯,第七届王国维戏曲论文奖获奖论文专辑
館藏: 輯4-6,8,10,12-22,24-27,30-32,34,37,40,55,70-71,74,78-80. MH
館藏: 第2-4,8-10,13-21,23,30,34,38-45,48-51,55-100辑. FSN
主題 中國戲曲 -- 論文,講詞等 csht
中國戲曲 -- 評論 csht
Alt Author 中國藝術研究院 戲曲研究所 戲曲研究編輯部 編
Alt Title Xi qu yan jiu
Record:   Prev Next