Record:   Prev Next
書名 清代民國名人家譜選刊 / 國家圖書館地方志家譜文獻中心編
出版項 北京 : 北京燕山出版社, 2006[民95]
國際標準書號 7540217316
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 989.2 4301  v.1    在架上    30530105092712
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 989.2 4301  v.2    在架上    30530105092720
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 989.2 4301  v.3    在架上    30530105092738
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 989.2 4301  v.4    在架上    30530105092746
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 989.2 4301  v.5    在架上    30530105092753
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 989.2 4301  v.6    在架上    30530105092761
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 989.2 4301  v.7    在架上    30530105092779
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 989.2 4301  v.8    在架上    30530105092787
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 989.2 4301  v.9    在架上    30530105092795
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 989.2 4301  v.10    在架上    30530105092803

版本 第1版
說明 47冊 : 表 ; 27公分
人民幣29800.00元 (精裝)
附註 含人名索引
內容: 第1冊,人名索引/國家圖書館地方志家譜文獻中心編--王氏族譜/王樹榮等纂修--第2-7冊,莫釐王氏家譜/王季烈等纂--第8-10冊,田氏家譜/田中玉纂--第11-14冊,南海九江朱氏家譜/朱次琦纂修--第15冊,華氏通八支宗譜/(清)華希閔纂--遷錫許氏宗譜/許同莘等纂修--第16冊,山陰州山吳氏支譜/吳隱撰--休寧厚田吳氏宗譜/(清)吳騫輯--吳回照軒家傳/吳光祖纂--第17冊,吳江沈氏家傳/(清)沈桂芬纂--李氏家牒/(清)李兆洛輯--馮氏先德傳/馮煦撰--戴氏先德傳/(清)戴鈞衡纂修--第18冊,平陽汪氏遷杭支譜/汪怡年等纂修--述德小識/汪曾武纂--第19-20冊,柞溪沈氏世系宗譜/(清)沈家詒纂修--第21-22冊,商丘宋氏家乘/(清)宋荦纂--第23冊,陳氏清芬錄/(清)陳文騄輯--第24冊,蜆江陳氏家譜/陳去病纂修--石埭陳氏先德錄/陳澹然等撰--張氏家乘/(清)張誥--第25-26冊,越城周氏支譜/周以均撰--第27冊,古驛亭經氏宗譜/(清)經元善纂--第28-29冊,趙氏家乘/趙詒翼,趙詒琛等編--第30冊,趙氏家譜/(清)趙宏恩纂修--胡氏世典/(清)胡元儀纂--五臺徐氏本支敘傳/(清)徐繼畲纂--第31冊,姚氏百世源流考/(清)姚振宗纂--第32-33冊,錢氏家乘/錢文選纂--第34冊,吳興錢氏家乘/錢恂纂--金氏如心堂譜/金兆蕃纂--遵義沙灘黎氏家譜/(清)黎庶昌纂--第35冊,膠西高氏世德錄/(清)高鳳翰等纂修--舊德述聞/郭則澐撰--第36-37冊,黃氏家乘/(清)黃培芳纂--第38冊,楓林黃氏家乘/(清)黃輔辰,黃彭年等輯--第39冊,上海竹岡黃氏宗譜/黃宗麟纂--梁氏世譜/梁煥奎纂修--闞氏故實/闞鐸纂--第40-43冊,定興鹿氏二續譜/(清)鹿傳霖纂修--第44-45冊,蘭陵繆氏世譜/繆荃孫輯--第46-47冊,嘉興譚氏家譜/譚新嘉等纂
主題 譜系 -- 中國 -- 叢書 csht
Alt Author 國家圖書館 地方志家譜文獻中心 編
Record:   Prev Next