Record:   Prev Next
作者 梁思成 (1901-1972) 著
書名 梁思成全集 / 梁思成著
出版項 北京市 : 中國建筑工业出版社, 2001[民90]-
國際標準書號 7112044251 (v.1)
711204426X (v.2)
7112044278 (v.3)
7112044286 (v.4)
7112044294 (v.5)
7112044308 (v.6)
7112044316 (v.7)
7112044324 (v.8)
7112044332 (v.9)
9787112091867 (v.10)
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 傅斯年圖書館大陸巨冊書  SX 720.7 4145  v.1    在架上    30530104504881
 傅斯年圖書館大陸巨冊書  SX 720.7 4145  v.2    在架上    30530104504899
 傅斯年圖書館大陸巨冊書  SX 720.7 4145  v.3    在架上    30530104504907
 傅斯年圖書館大陸巨冊書  SX 720.7 4145  v.4    在架上    30530104504915
 傅斯年圖書館大陸巨冊書  SX 720.7 4145  v.5    在架上    30530104504923
 傅斯年圖書館大陸巨冊書  SX 720.7 4145  v.6    在架上    30530104504931
 傅斯年圖書館大陸巨冊書  SX 720.7 4145  v.7    在架上    30530104504949
 傅斯年圖書館大陸巨冊書  SX 720.7 4145  v.8    在架上    30530104504956
 傅斯年圖書館大陸巨冊書  SX 720.7 4145  v.9    在架上    30530104504964
 傅斯年圖書館大陸巨冊書  SX 720.7 4145  v.10    在架上    30530105239719

版本 第1版
說明 10冊 : 图, 像 ; 29公分
人民幣81.00元 (精裝)
附註 館藏: 第1-10冊. FSN
主題 梁思成 (1901-1972) -- 學術思想 -- 建築 csht
建築 -- 中國 -- 論文,講詞等 csht
Record:   Prev Next