Record:   Prev Next
書名 毛詩補傳 三十卷, 首一卷 / 仁井田好古撰
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 傅斯年圖書館善本室  J 094.126 057  v.1    館內使用    30530101765709
 傅斯年圖書館善本室  J 094.126 057  v.2    館內使用    30530101765717
 傅斯年圖書館善本室  J 094.126 057  v.3    館內使用    30530101765725
 傅斯年圖書館善本室  J 094.126 057  v.4    館內使用    30530101765733
 傅斯年圖書館善本室  J 094.126 057  v.5    館內使用    30530101765790
 傅斯年圖書館善本室  J 094.126 057  v.6    館內使用    30530101765782
 傅斯年圖書館善本室  J 094.126 057  v.7    館內使用    30530101765774
 傅斯年圖書館善本室  J 094.126 057  v.8    館內使用    30530101765766
 傅斯年圖書館善本室  J 094.126 057  v.9    館內使用    30530101765758
 傅斯年圖書館善本室  J 094.126 057  v.10    館內使用    30530101765741

版本 日本天保五年(1834)紀藩樂古堂刊本
說明 16冊 ; 26公分
(線裝)
主題 詩經 -- 註釋 csht
古籍 fsn
和刊本
Alt Author 仁井田好古 撰
Record:   Prev Next