Record:   Prev Next
作者 近藤瓶城 編
書名 改定史籍集覽 / 近藤瓶城編
出版項 東京市 : 近藤活版所, 明治33-40[1900-1907]
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 臺史所檔案館  T1 4102 3  v.2    館內使用    30600032310188(已移回國立臺灣圖書館)
 臺史所檔案館  T1 4102 3  v.3    館內使用    30600032310196(已移回國立臺灣圖書館)
 臺史所檔案館  T1 4102 3  v.4    館內使用    30600032310204(已移回國立臺灣圖書館)
 臺史所檔案館  T1 4102 3  v.6    館內使用    30600032310212(已移回國立臺灣圖書館)
 臺史所檔案館  T1 4102 3  v.7    館內使用    30600032310220(已移回國立臺灣圖書館)
 臺史所檔案館  T1 4102 3  v.8    館內使用    30600032310238(已移回國立臺灣圖書館)
 臺史所檔案館  T1 4102 3  v.10    館內使用    30600032310246(已移回國立臺灣圖書館)
 臺史所檔案館  T1 4102 3  v.11    館內使用    30600032310253(已移回國立臺灣圖書館)
 臺史所檔案館  T1 4102 3  v.13    館內使用    30600032308752(已移回國立臺灣圖書館)
 臺史所檔案館  T1 4102 3  v.14    館內使用    30600032310261(已移回國立臺灣圖書館)

說明 31冊 ; 20公分 + 1冊改定史籍集覽總目解題(98,18面)
(精裝)
附註 館藏: 第2-4,6-8,10-11,13-14,16-20,23-24,26-31冊. TH
thjuiyi
thycc(fsnB1)
主題 日本 -- 史料 csht
Record:   Prev Next