Record:   Prev Next
作者 賴永祥 (1922-) 著
書名 教會史話 / 賴永祥著
出版項 臺南市 : 人光出版社, 1990[民79]-
國際標準書號 9570358270 (v.1)
9578959044 (v.2)
9578959184 (v.3)
9578349122 (v.4)
9570358114 (v.5)
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 人社中心  246.509 5733  v.1    在架上    30560300426423
 人社中心  246.509 5733  v.2    在架上    30560300426431
 人社中心  246.509 5733  v.3    在架上    30560300426449
 民族所圖書館  248.232 5733  v.1    在架上    30520010705730
 民族所圖書館  248.232 5733  v.2    在架上    30520010705722
 民族所圖書館  248.232 5733  v.3    在架上    30520010777242
 民族所圖書館  248.232 5733  v.4    在架上    30520010777259
 民族所圖書館  248.232 5733  v.5    在架上    30520010861079
 傅斯年圖書館中文圖書區  249.832 8111  v.1    在架上    30530104018031
 傅斯年圖書館中文圖書區  249.832 8111  v.2    在架上    30530104018049

版本 初版
說明 冊 : 圖, 表, 地圖 ; 21公分
(平裝)
系列 臺灣教會公報出刊2000期紀念叢書 ; 1,5
臺灣教會公報叢書
教會歷史
臺灣教會公報出刊2000期紀念叢書 ; 1,5
臺灣教會公報叢書
教會歷史
附註 英文題名: Topics on Taiwan church history
計畫用書: 宗教與醫療(c.2僅出借給宗教與醫療計畫). FSN
館藏: 第1-3輯. ISSP
館藏: 第1-5輯. ET
館藏: 第1-5輯. FSN
館藏: 第1-4輯. MH
館藏: 第3輯. HS(TH)
fsn-plan
主題 基督教 -- 臺灣 -- 歷史 csht
Alt Title Topics on Taiwan church history
Record:   Prev Next