Record:   Prev Next
書名 建囯以来重要文献选编 / 中共中央文献研究室编
出版項 北京市 : 中央文献出版社, 1992[民81]-
國際標準書號 7507300781 (v.1)
750730079X (v.2)
7507300870 (v.3)
7507300889 (v.4)
7507301397 (v.5)
7507301427 (v.6)
7507301729 (v.7)
7507302075 (v.8)
7507302083 (v.9)
7507302156 (v.10)
750730227X (v.11)
7507303004 (v.12)
7507303012 (v.13)
7507303535 (v.14)
7507303586 (v.15)
7507303780 (v.16)
7507303799 (v.17)
7507304000 (v.18)
7507304019 (v.19)
7507304264 (v.20)
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館B棟一樓(洽櫃臺調閱)  005.97 024  v.1    到期 09-22-22    30550111323091
 近史所郭廷以圖書館B棟一樓(洽櫃臺調閱)  005.97 024  v.2    在架上    30550111323109
 近史所郭廷以圖書館B棟一樓(洽櫃臺調閱)  005.97 024  v.3    在架上    30550111323117
 近史所郭廷以圖書館B棟一樓(洽櫃臺調閱)  005.97 024  v.4    在架上    30550111323125
 近史所郭廷以圖書館B棟一樓(洽櫃臺調閱)  005.97 024  v.5    在架上    30550111323133
 近史所郭廷以圖書館B棟一樓(洽櫃臺調閱)  005.97 024  v.6    在架上    30550111323141
 近史所郭廷以圖書館B棟一樓(洽櫃臺調閱)  005.97 024  v.7    在架上    30550111323158
 近史所郭廷以圖書館B棟一樓(洽櫃臺調閱)  005.97 024  v.8    在架上    30550111368559
 近史所郭廷以圖書館B棟一樓(洽櫃臺調閱)  005.97 024  v.9    在架上    30550111368567
 近史所郭廷以圖書館B棟一樓(洽櫃臺調閱)  005.97 024  v.10    在架上    30550111368575

版本 第1版
說明 冊 ; 21公分
(精裝)
附註 拼音题名: Jian guo yi lai zhong yao wen xian xuan bian
內容: 1,1949-1950--2,1951--3,1952--4,1953--5,1954--6,1955.1-7--7,1955.8-12--8,1956.1-7--9,1956.8-12--10,1957--11,1958--12,1959--13,1960--14,1961--15,1962--16,1963.1-8--17,1963.9-12--18,1964.1-6--19,1964.7-12--20,1965
馆藏: 第1-20冊. FSN
馆藏: 第1-20冊. MH
馆藏: 第14-15冊. CLP
館藏: 第1-20冊(第1-3冊為1997第2刷). HS(S)
主題 政治 -- 中國 csht
中共政權 csht
Alt Author 中共中央文獻研究室 編
Alt Title Jian guo yi lai zhong yao wen xian xuan bian
Record:   Prev Next