Record:   Prev Next
書名 日本評論
出版項 東京市 : 日本評論社, 大正15[1926]-

索書號050 6500 
館藏地傅斯年圖書館日文期刊區
Lib. Has17:12(1942)

索書號050 6500 
館藏地臺史所圖書館
Lib. Hasno.12(1935),no.4-12(1940), no.1-12(1941), no.1-12(1942), no.1-6,8(1943)

館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 臺史所檔案館  T2 052 138  no.4-6(1940)    館內使用    30600030010475(已移回國立臺灣圖書館)
 臺史所檔案館  T2 052 138  no.7-9(1940)    館內使用    30600030010483(已移回國立臺灣圖書館)
 臺史所檔案館  T2 052 138  no.10-12(1940)    館內使用    30600030010491(已移回國立臺灣圖書館)
 臺史所檔案館  T2 052 138  no.1-3(1941)    館內使用    30600030010509(已移回國立臺灣圖書館)
 臺史所檔案館  T2 052 138  no.4-6(1941)    館內使用    30600030010517(已移回國立臺灣圖書館)
 臺史所檔案館  T2 052 138  no.7-9(1941)    館內使用    30600030010525(已移回國立臺灣圖書館)
 臺史所檔案館  T2 052 138  no.10-12(1941)    館內使用    30600030010533(已移回國立臺灣圖書館)
 臺史所檔案館  T2 052 138  no.1-3(1942)    館內使用    30600030010541(已移回國立臺灣圖書館)
 臺史所檔案館  T2 052 138  no.4-6(1942)    館內使用    30600030010558(已移回國立臺灣圖書館)
 臺史所檔案館  T2 052 138  no.7-9(1942)    館內使用    30600030010566(已移回國立臺灣圖書館)

說明 冊 ; 22公分
月刊
大正15年8月號-
Lib. Has TH no.12(1935),no.4-12(1940), no.1-12(1941), no.1-12(1942), no.1-6,8(1943)
附註 據昭和15年四月號著錄
thmichelle(fsnB1)
thmichelle(fsn6F)
主題 日本 -- 期刊 csht
Alt Title Nippon hyoron
Japanese review
Record:   Prev Next