Record:   Prev Next
書名 中囯古代史参考图录 / 中囯历史博物馆编
出版項 上海市 : 上海教育出版社, 1989-1991[民78-80]
國際標準書號 7532006611 (v.1)
7532011127 (v.2)
7532009858 (v.3)
7532020673 (v.4)
7532020681 (v.5)
7532018237 (v.6)
7532015912 (v.7)
7532024970 (v.8)
7532022757 (v.9)
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 民族所圖書館  C 620 5675  v.1    在架上    30520010454495
 民族所圖書館  C 620 5675  v.2    在架上    30520010454503
 民族所圖書館  C 620 5675  v.3    在架上    30520010502400
 民族所圖書館  C 620 5675  v.6    在架上    30520010670231
 民族所圖書館  C 620 5675  v.7    在架上    30520010670249
 民族所圖書館  C 620 5675  v.8    在架上    30520010670256
 民族所圖書館  C 620 675  v.9    在架上    30520010544634
 文哲所參考室  R 610.29 8654  v.3    館內使用    30580000035993
 文哲所參考室  R 610.29 8654  v.6    館內使用    30580000036009
 文哲所參考室  R 610.29 8654  v.7    館內使用    30580000133988

08-06-2001 已為 傅斯年圖書館 訂購 1 本.
版本 第1版
說明 9冊 : 部分彩色图版 ; 27公分
(精裝)
附註 內容: 1,原始社会--2,奴隶社会--3,战囯--4,秦汉--5,三囯兩晋南北朝--6,隋唐五代--7,宋元--8,明--9,清
馆藏: 第1-3,6-9冊. ET
馆藏: 第3,6-7冊. CLP
馆藏: 第2冊. ISSP
馆藏: 冊3-6,9. MH
馆藏: 第1-3,5-9冊. FSN
主題 中國 -- 歷史 -- 圖錄 csht
Alt Author 中國歷史博物館 編
Record:   Prev Next