Record:   Prev Next
書名 中國歷史地圖集 = The historical atlas of China / 譚其驤主編
出版項 香港 : 三聯書店, 1991-1992[民80-81]
國際標準書號 9620409094 (v.1)
9620409108 (v.2)
9620409116 (v.3)
9620409124 (v.4)
9620409132 (v.5)
9620409140 (v.6)
9620409159 (v.7)
9620409167 (v.8)
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 傅斯年圖書館閱覽室  M 920.92 0295  v.1    館內使用    HPE0321661
 傅斯年圖書館閱覽室  M 920.92 0295  v.2    館內使用    HPE0321662
 傅斯年圖書館閱覽室  M 920.92 0295  v.3    館內使用    HPE0321663
 傅斯年圖書館閱覽室  M 920.92 0295  v.4    館內使用    HPE0321664
 傅斯年圖書館閱覽室  M 920.92 0295  v.5    館內使用    HPE0321665
 傅斯年圖書館閱覽室  M 920.92 0295  v.6    館內使用    HPE0321666
 傅斯年圖書館閱覽室  M 920.92 0295  v.7    館內使用    HPE0321667
 傅斯年圖書館閱覽室  M 920.92 0295  v.8    館內使用    HPE0321668
 文哲所參考室  MP 669 8437 1991  v.1    館內使用    30580001869150
 文哲所參考室  MP 669 8437 1991  v.2    館內使用    30580001869168

版本 香港第1版
說明 8冊 : 彩色地圖 ; 27公分
(精裝)
附註 本圖集之中國國界線系按照地圖出版社1980出版的1:400萬中華人民共和國地圖繪製
各冊附地名索引
內容: 第1冊,原始社會・商・西周春秋・戰國時期--第2冊,秦・西漢・東漢時期--第3冊,三國・西晉時期--第4冊,東晉十六國・南北朝時期--第5冊,隋・唐五代十國時期--第6冊,宋・遼・金時期--第7冊,元・明時期--第8冊,清時期
主題 中國 -- 歷史地理 -- 地圖集 csht
Alt Author 譚其驤 主編
Alt Title The historical atlas of China
Record:   Prev Next