Record:   Prev Next
作者 中國人民政治協商會議 河南省委員會 文史資料硏究委員會 編
書名 河南文史资料选辑 / 中国人民政治协商会议河南省委员会文史资料硏究委员会编
出版項 郑州市 : 河南人民出版社, 1979[民68]-
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館三樓文史資料區  927.137 183.1  v.1-3(1979-1980)    在架上    MHC0078919
 近史所郭廷以圖書館三樓文史資料區  927.137 183.1  v.3(1980) c.2  在架上    MHC0094792
 近史所郭廷以圖書館三樓文史資料區  927.137 183.1  v.5(1981)    在架上    MHC0094793
 近史所郭廷以圖書館三樓文史資料區  927.137 183.1  v.6(1981)    在架上    MHC0094794
 近史所郭廷以圖書館三樓文史資料區  927.137 183.1  v.7(1982)    在架上    MHC0094795
 近史所郭廷以圖書館三樓文史資料區  927.137 183.1  v.8(1983)    在架上    MHC0094796
 近史所郭廷以圖書館三樓文史資料區  927.137 183.1  v.9(1984)    在架上    MHC0087516
 近史所郭廷以圖書館三樓文史資料區  927.137 183.1  v.9(1984) c.2  在架上    MHC0094797
 近史所郭廷以圖書館三樓文史資料區  927.137 183.1  v.12(1984)    在架上    30550111123384
 近史所郭廷以圖書館三樓文史資料區  927.137 183.1  v.14(1985)    在架上    MHC0094798

版本 第1版
說明 册 ; 21公分
(平裝)
附註 自第4辑起书名改<河南文史资料>
馆藏: 辑1-3,5-9,12,14,19-20,22-28,31-48. MH
館藏: 第32-33辑. ET
主題 河南省 -- 史料 csht
Alt Title 河南文史资料
Record:   Prev Next