Record:   Prev Next
書名 中囯近代经济史论文选 / 黃逸平编
出版項 上海市 : 上海人民出版社, 1985[民74]
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 人社中心  552.094 4431  v.1    在架上    30560300574339
 人社中心  552.094 4431  v.2    在架上    30560300574347
 近史所郭廷以圖書館B棟二樓(洽櫃臺調閱)  332.207 461.2  v.1    在架上    MHC0082488
 近史所郭廷以圖書館B棟二樓(洽櫃臺調閱)  332.207 461.2  v.2    在架上    MHC0082489
 近史所郭廷以圖書館B棟二樓(洽櫃臺調閱)  332.207 461.2  v.1 c.2  在架上    MHC0082490
 近史所郭廷以圖書館B棟二樓(洽櫃臺調閱)  332.207 461.2  v.2 c.2  在架上    MHC0082491
 人文社會聯圖濱下武志文庫  HMA 552.29707 4431 1985  v.1    在架上    30910010566119
 人文社會聯圖濱下武志文庫  HMA 552.29707 4431 1985  v.2    在架上    30910010566127
 人文社會聯圖曹永和文庫  TSAO 552.29707 4431 1985  v.1    在架上    30600610237811
 人文社會聯圖曹永和文庫  TSAO 552.29707 4431 1985  v.2    在架上    30600610237829
版本 第1版
說明 2册 : 表 ; 19公分
人民幣5.60元 (平裝)
附註 附錄: 中囯近代经济史部分论文索引(1949-1980)
含參考書目
主題 經濟 -- 中國 -- 歷史 csht
Alt Author 黃逸平 (1928-) 著
Record:   Prev Next