MARC 主機 00000cam 2200000 i 4500 
008  900713m1982  cc      000 0 chi d 
040  AS|cAS|dMH 
245 00 盐城文史资料选辑 /
    |c中囯人民政治协商会议江苏省盐城市委员会文史资料硏究委员会
    编 
260 0 盐城市 :|b[出版者不詳],|c1982[民71]- 
300  {21635f}册 ;|c19公分 
350  |b(平裝) 
590  館藏: 輯1-2(1984重印本),3-11,13-14,16.|5MH 
710 21 中國人民政治協商會議江蘇省鹽城市委員會文史資料硏究委員會
    |e編 
740 01 盐城县文史资料 
740 01 文史资料选辑 

館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館三樓文史資料區  927.217 411-987  v.1-2(1984)    在架上    MHC0093243
 近史所郭廷以圖書館三樓文史資料區  927.217 411-987  v.3(1982)    在架上    MHC0095478
 近史所郭廷以圖書館三樓文史資料區  927.217 411-987  v.4(1986)    在架上    MHC0094176
 近史所郭廷以圖書館三樓文史資料區  927.217 411-987  v.4(1)(1987)    在架上    MHC0095479
 近史所郭廷以圖書館三樓文史資料區  927.217 411-987  v.5(1986)    在架上    MHC0093244
 近史所郭廷以圖書館三樓文史資料區  927.217 411-987  v.6(1987)    在架上    MHC0093245
 近史所郭廷以圖書館三樓文史資料區  927.217 411-987  v.7(1987)    在架上    MHC0093246
 近史所郭廷以圖書館三樓文史資料區  927.217 411-987  v.8(1989)    在架上    MHC0093247
 近史所郭廷以圖書館三樓文史資料區  927.217 411-987  v.9(1990)    在架上    MHC0100198
 近史所郭廷以圖書館三樓文史資料區  927.217 411-987  v.10(1991)    在架上    30550111174452