MARC 主機 00000cam 2200000 i 4500 
008  900903s1986  cc      000 0 chi d 
040  AS|cAS|dMH 
041 0 chi 
245 00 金湖文史资料 /
    |c中囯人民政治協商会议江苏省金湖县委员会文史资料硏究委员会
    编 
260 0 [金湖县] :|b[出版者不詳],|c1986[民75]- 
300  {21635f}册 ;|c19公分 
350  |b(平裝) 
590  館藏: 辑2-3,6.|5MH 
710 21 中國人民政治協商會議江蘇省金湖縣委員會文史資料硏究委員會
    |e編 
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館三樓文史資料區  927.217 530-029  v.3(1987)    在架上    MHC0095463
 近史所郭廷以圖書館三樓文史資料區  927.217 530-029  v.2(1986)    在架上    30550111351068
 近史所郭廷以圖書館三樓文史資料區  927.217 530-029  v.6(1996)    在架上    30550111351076