MARC 主機 00000cam 2200000 i 4500 
008  900903m19829999cc      000 0 chi d 
040  AS|cAS|dMH 
245 00 淮阴文史资料 /
    |c中囯人民政治协商会议江苏省淮阴县委员会文史资料硏究委员会
    编 
260 0 [淮阴县 :|b出版者不詳],|c1982[民71]- 
300  {21635f}册 ;|c19公分 
350  |b(平裝) 
590  館藏: 辑1-2,7-8,10-13(1982-1998).|5MH 
710 21 中國人民政治協商會議江蘇省淮陰縣委員會文史資料硏究委員會
    |e編 
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館三樓文史資料區  927.217 401-029  v.1(1982)    在架上    MHC0095461
 近史所郭廷以圖書館三樓文史資料區  927.217 401-029  v.2(1984)    在架上    MHC0095462
 近史所郭廷以圖書館三樓文史資料區  927.217 401-029  v.7(1988)    在架上    30550111330526
 近史所郭廷以圖書館三樓文史資料區  927.217 401-029  v.8(1989)    在架上    mhc0100673
 近史所郭廷以圖書館三樓文史資料區  927.217 401-029  v.10(1995)    在架上    30550111330518
 近史所郭廷以圖書館三樓文史資料區  927.217 089.1  v.83(1995)    在架上    30550111330450
 近史所郭廷以圖書館三樓文史資料區  927.217 089.1  v.96(1997)    在架上    30550111426027
 近史所郭廷以圖書館三樓文史資料區  927.217 089.1  v.109(1998)    在架上    MHC0083222