MARC 主機 00000cam 2200000 i 4500 
008  901211m1987  cc      000 0 chi d 
040  AS|cAS|dMH 
041 0 chi 
245 00 孫吳文史資料 /
    |c中国人民政治协商会议孙吳县委员会文史资料硏究委员会编 
260 0 [出版地不詳] :|b政协孙吳县委员会,|c1987-[民76-] 
300  {21635f}册 ;|c19公分 
350  |b(平裝) 
590  館藏: 輯2,4.|5MH 
710 20 中國人民政治協商會議孫吳縣委員會文史資料硏究委員會|e編 
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館三樓文史資料區  927.477 123-029  v.2(1987)    在架上    MHC0096704
 近史所郭廷以圖書館三樓文史資料區  927.477 123-029  v.4(1990)    在架上    MHC0096705