MARC 主機 00000nam 2200000 i 4500 
008  010223s2006  ch ad  b  000 0 chi d 
040  AS|cAS 
100 1 魏庭楨|e撰 
245 10 歐洲聯盟難民庇護政策之研究 /|c魏庭楨撰 
260  [台北市] :|b國立台灣大學政治學系,|c民95[2006] 
300  [5], 121面 :|b圖, 表 ;|c30公分 
350  |b(平裝) 
502  碩士論文--國立台灣大學政治學系, 民95 
502  指導教授: 黃錦堂 
504  參考書目: 面116-121 
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 民族所圖書館  008.87 1371 2604 2006    在架上    30520011009470
 近史所郭廷以圖書館B棟三樓(洽櫃臺調閱)  008.8 066-895.1    在架上    30550112099062