Record:   Prev Next
作者 李佳俊 (1938-) 著
書名 我在西藏当记者 / 李佳俊著
出版項 北京 : 中囯藏学, 2011
國際標準書號 9787802533332 (平裝) : 人民幣48.00元
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館  033.7 161.1    在架上    30550112562903
版本 第1版
說明 4, 486面 : 圖 ; 23公分
附註 拼音題名: Wo zai Xizang dang ji zhe
主題 新聞報導 lcstt
新聞 -- 中國 -- 西藏省 csht
Alt Title Wo zai Xizang dang ji zhe
Record:   Prev Next