MARC 主機 00000nam 2200000 i 4500 
008  970218s1891  cc      000 0 chi d 
040  AS|cAS|dFSN 
245 00 黃氏家集初編 |b十五種 /|c(清)黃家鼎輯 
250  清光緒十七年(1891)黃氏刊本 
300  18冊 ;|c27公分 
350  |b(線裝) 
505 0 內容: 第1冊,墨舫賸稿 一卷/(清)黃繩先撰--第2-3冊,東井詩集 
    四卷/(清)黃定文撰--第4-5冊,東井文集 二卷/(清)黃定文撰--第6
    -7冊,垂志讀書廬詩草 二卷,附文草一卷/(清)黃定齋撰--第8-10冊
    ,古于亭詩集 六卷/(清)黃桐孫撰--第11冊,古于亭文集 二卷/
    (清)黃桐孫撰--第12冊,嶺外雜言 一卷/(清)黃桐孫撰--第13冊,
    怡善堂賸稿 二卷,附錄一卷/(清)黃維煊撰--第14-15冊,西征集 
    四種/(清)黃家鼎撰--第16冊,馬巷集 一卷/(清)黃家鼎撰--第17冊
    ,紅雨樓詩詞鈔 二卷,附錄一卷/(清)劉韻撰--第18冊,藝蘭山館詩存
    一卷,詩餘一卷,附錄一卷/(清)黃家鼎撰 
650 7 古籍|2fsn 
700 1 黃家鼎|d(清)|e輯 

館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 傅斯年圖書館古籍線裝書  088 461  v.1    在架上    30530101027472
 傅斯年圖書館古籍線裝書  088 461  v.2    在架上    30530101027480
 傅斯年圖書館古籍線裝書  088 461  v.3    在架上    30530101027498
 傅斯年圖書館古籍線裝書  088 461  v.4    在架上    30530101027506
 傅斯年圖書館古籍線裝書  088 461  v.5    在架上    30530101027514
 傅斯年圖書館古籍線裝書  088 461  v.6    在架上    30530101027522
 傅斯年圖書館古籍線裝書  088 461  v.7    在架上    30530101027530
 傅斯年圖書館古籍線裝書  088 461  v.8    在架上    30530101027548
 傅斯年圖書館古籍線裝書  088 461  v.9    在架上    30530101027555
 傅斯年圖書館古籍線裝書  088 461  v.10    在架上    30530101027563