Record:   Prev Next
書名 宗教論述專輯 / 內政部編 ; 鍾福山總編輯
出版項 臺北市 : 內政部, 民83[1994]-
國際標準書號 9570060964 (v.1)
9570054158 (v.2)
9570298804 (v.3)
9570127651 (v.4)
9570153520 (v.5)
9570185899 (v.6)
9860034761 (v.7)
986007285X (v.8)
9789860115079 (v.9)
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 人社中心  200 4010-1    在架上    30560300416952
 民族所圖書館  207 4010  v.1    在架上    30520010934793
 民族所圖書館  207 4010  v.2    在架上    30520010650886
 民族所圖書館  207 4010  v.3    在架上    30520010934801
 民族所圖書館  207 4010  v.4    在架上    30520010934819
 民族所圖書館  207 4010  v.5    在架上    30520010934827
 民族所圖書館  207 4010  v.6    在架上    30520010954528
 民族所圖書館  207 4010  v.7    在架上    30520010997618
 民族所圖書館  207 4010  v.8    在架上    30520011016723
 民族所圖書館  207 4010  v.9    在架上    30520011033876

版本 初版
說明 冊 ; 21公分
(平裝)
附註 內容: 第1輯,社會服務篇--第2輯,社會教化篇--第3輯,宗教法制與行政管理篇--第4輯,宗教教育及宗教資源分配運用--第5輯,新興宗教篇--第6輯,民間信仰與神壇篇--第7輯,宗教組織與管理篇--第8輯,宗教法制建立與發展篇--第9輯,各國宗教發展與法制篇
館藏: 第1-9輯(第1輯民84再版). ET
館藏: 第2輯. FSN
館藏: 第1-5輯. FSN
館藏: 第1-6輯. HS(TH)
主題 宗教 -- 論文,講詞等 csht
Alt Author 鍾福山 總編輯
內政部 編
Record:   Prev Next