Record:   Prev Next
作者 吳言生 (1964-) 撰
書名 趙州錄校註集評 / 吳言生撰
出版項 北京 : 中國社会科学出版社, 2008[民97]
國際標準書號 9787500466086
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 文哲所  226.65 4792/ 8836  v.1    在架上    30580002531353
 文哲所  226.65 4792/ 8836  v.2    在架上    30580002531361
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 226.7 1301-3  v.1    在架上    30530105543086
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 226.7 1301-3  v.2    在架上    30530105543094
版本 第1版
說明 2冊(808面) ; 24公分
人民幣89.90元 (平裝)
附註 附錄: 趙州錄總評
參考書目: 面790-806
主題 禪宗 -- 語錄 csht
Record:   Prev Next