Record:   Prev Next
書名 Europahandbuch Weiterbildung : EuHWB = European manual of continuing education / Hrsg: Arnim Kaiser, Jörg E. Feuchthifen & Rainer Güttler
出版項 Neuwied ; Kriftel ; Berlin : Luchterhand, 1994.
國際標準書號 3472005696
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 歐美所圖書館  374.84 Eu74  v.1    在架上    30500100744930
 歐美所圖書館  374.84Eu74  v.2    在架上    30500100860769
Record:   Prev Next