Record:   Prev Next
作者 袁雪梅 著
書名 中古汉语的关联词语 : 以鸠摩罗什译经为考察基点 / 袁雪梅著
出版項 北京 : 人民出版社, 2010
國際標準書號 9787010091464 (平裝) : 人民幣30.00元
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 人文社會聯圖  802.1 4014 2010    在架上    30630010030219
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 422.7 3683    在架上    30530105803068
版本 第1版
說明 [8], 340面 : 表 ; 22公分
附註 拼音題名: Zhonggu hanyu de guanlian ciyu
含參考書目
館藏: 2010北京第1刷. HS(LG)
主題 中國語言 -- 詞彙 csht
Alt Title Zhonggu hanyu de guanlian ciyu
Record:   Prev Next