Record:   Prev Next
作者 曹志平 著
書名 中国医学伦理思想史 / 曹志平著
出版項 北京 : 人民卫生出版社, 2012
國際標準書號 9787117156479 (平裝) : 人民幣49.00元
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館  501 457    在架上    30550112695919
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 610.1619 4574    在架上    30530110715380
版本 第1版
說明 13, 754面 ; 21公分
系列 chi
附註 拼音題名: Zhongguo yi xue lun li si xiang shi
含參考書目
主題 醫學倫理學 lcstt
Alt Title Zhongguo yi xue lun li si xiang shi
Record:   Prev Next