Record:   Prev Next
作者 韓東屏 (1955-) 著
書名 疑难与前沿 : 科技伦理问题研究 / 韩东屏等著
出版項 北京市 : 人民出版社, 2010
國際標準書號 9787010092935 (平裝) : 人民幣27.00元
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館  501 873    在架上    30550112510647
版本 第1版
說明 [10], 387面 ; 21公分
系列 "科技进步与人文精神"研究丛书
"科技進步與人文精神"研究叢書
附註 含參考書目
拼音題名: Yinan yu qianyan : keji lunli wenti yanjiu
主題 科學技術 lcstt
倫理學 csht
Alt Title 科技倫理問題研究
Yi nan yu qian yan : ke ji lun li wen ti yan jiu
Yinan yu qianyan : keji lunli wenti yanjiu
Record:   Prev Next