Record:   Prev Next
作者 黃萬華 著
書名 战后二十年中囯文学研究 / 黄万华著
出版項 北京市 : 人民文学出版社, 2008
國際標準書號 9787020067473 (平裝) : 人民幣25.00元
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館  820.98 461.1-3    在架上    30550112414899
版本 第1版
說明 2, 321面 ; 21公分
附註 拼音題名: Zhan hou er shi nian zhong guo wen xue yan jiu
主題 中國文學 -- 歷史 -- 民國34-年(1945-) csht
Alt Title Zhan hou er shi nian zhong guo wen xue yan jiu
Record:   Prev Next