Record:   Prev Next
作者 Wang, Wen-shih
書名 Feng hsueh chih yeh. English
The night of the snowstorm / Wang Wen-shih
出版項 Peking, China : Foreign Languages Press, 1979
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館B棟一樓(洽櫃臺調閱)  895.13 W246n 1979    在架上    MHE0015475
版本 2nd ed.
說明 216 p. ; 19 cm
附註 Translation of: Feng hsueh chih yeh
Record:   Prev Next