Record:   Prev Next
作者 朱乃誠 (1955-) 著
書名 中囯文明起源研究 / 朱乃诚著
出版項 福州 : 福建人民出版社, 2006[民95]
國際標準書號 7211050098
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 文哲所  630 8962    在架上    30580002259716
 近史所郭廷以圖書館  923 103.2    在架上    30550112030430
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 923 1037    在架上    30530105592976
版本 第1版
說明 [12], 487面 ; 21公分
人民幣33.70元 (平裝)
系列 二十世纪中囯人文学科学术研究史丛书. 史学专辑
附註 拼音題名: Zhongguo wenming qiyuan yanjiu
參考書目: 面485-487
主題 文化史 -- 中國 csht
Alt Title Zhongguo wenming qiyuan yanjiu
Record:   Prev Next