Record:   Prev Next
書名 清代宮廷民间生活图典 / 刘秋霖, 刘健编
出版項 成都市 : 巴蜀書社, 1998[民87]
國際標準書號 780523891X (v.1)
7805238928 (v.2)
7805238936 (v.3)
7805238944 (v.4)
7805238952 (v.5)
7805238960 (v.6)
7805238979 (v.7)
7805238987 (v.8)
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 923.7 7637  v.1    在架上    30530104009329
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 923.7 7637  v.2    在架上    30530104009337
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 923.7 7637  v.3    在架上    30530104009345
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 923.7 7637  v.4    在架上    30530104009352
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 923.7 7637  v.5    在架上    30530104009360
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 923.7 7637  v.6    在架上    30530104009378
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 923.7 7637  v.7    在架上    30530104009386
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 923.7 7637  v.8    在架上    30530104009394
 近史所郭廷以圖書館B棟三樓(洽櫃臺調閱)  923.7 763  v.1    在架上    30550111486070
 近史所郭廷以圖書館B棟三樓(洽櫃臺調閱)  923.7 763  v.2    在架上    30550111486088

民族所圖書館之訂單已取消。
版本 第1版
說明 8冊 : 圖 ; 27公分
人民幣300.50元 (精裝)
附註 內容: 第1冊,人物・文件--第2冊,钱币・瓷器--第3冊,雕刻・绘画--第4冊,印刷・纹样--第5冊,佛像・服饰--第6冊,建筑・日用--第7冊,家具・兵器--第8冊,风俗・市井
主題 中國 -- 社會生活與風俗 -- 清(1644-1912) csht
中國 -- 文化 -- 清(1644-1912) csht
Alt Author 劉秋霖 編
劉健 編
Record:   Prev Next