Record:   Prev Next
書名 台灣殖民地史學術研討會論文集 / 洪宜勇主編
出版項 臺北市 : 海峽學術出版社, 2004[民93]
國際標準書號 9572040812
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 人社中心  677.2807 3431    在架上    30560300662597
 文哲所  677.2807 8236    在架上    30580001985998
 人文社會聯圖  677.2807 3431    在架上    30600010407949
 傅斯年圖書館中文圖書區  927.322807 2491    在架上    30530105015069
Record:   Prev Next