Record:   Prev Next
作者 朱君杙 (1983-) 著
書名 加洛林王朝史学编纂与王室宫廷互动关系研究 / 朱君杙著
出版項 沈阳 : 辽宁人民出版社, 2019
國際標準書號 9787205097370 (平裝) : 人民幣58.00元
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 942.2 1033    在架上    30530111409991
版本 第1版
說明 [8], 220面 ; 23公分
系列 世界文明史研究丛书 ; 16
世界文明史研究叢書 ; 16
附註 拼音題名: Jialuolin wangchao shixue bianzuan yu wangshi gongting hudong guanxi yanjiu
含參考書目
主題 史學史 lcstt
法國 csht
Alt Title Jialuolin wangchao shixue bianzuan yu wangshi gongting hudong guanxi yanjiu
Record:   Prev Next