Record:   Prev Next
作者 魯立智 (1983-) 著
書名 中国佛事文学研究 : 以汉至宋为中心 / 鲁立智著
出版項 北京 : 中国社会科学出版社, 2015
國際標準書號 9787516156629 (平裝) : 人民幣58.00元
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 文哲所  224.51 8636:2    在架上    30580003189169
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 224.51 7501    在架上    30530110949245
版本 第1版
說明 4, 277面 ; 24公分
附註 參考書目: 面265-277
主題 佛教文學 -- 中國 csht
Alt Title 拼音題名: Zhong guo fo shi wen xue yan jiu : yi Han zhi Song wei zhong xin
Record:   Prev Next