MARC 主機 00000nam 2200000 i 4500 
008  070227s2006  ch adho b  001 0 chi d 
020  9867332547 
040  AS|cAS|dMH|dFSN 
041 0 chi 
100 1 曾慶國|d(1944-)|e著 
245 10 吳郡山租館 :|b吳氏家族結社成村的故事 : 
    鮮活的彰化平原開墾史 /|c曾慶國著 
246 10 吳氏家族結社成村的故事 
246 10 鮮活的彰化平原開墾史 
250  初版 
260  台北市 :|b台灣古籍,|c2006[民95] 
300  [15], 243面 :|b部分彩圖, 表, 譜系表, 照片 ;|c23公分 +
    |e1張光碟 
350  NT$400|b(平裝) 
440 0 閱讀臺灣 ;|v8v03 
500  附錄: 1,臺語國寶吳守禮;2,醫學權威吳德朗 
504  含參考書目及索引 
600 17 吳氏|x傳記|2csht 
650 7 土地|z臺灣|x歷史|2csht 
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館B棟三樓(洽櫃臺調閱)  334.509 509    在架上    30550112108855
 近史所郭廷以圖書館視聽室(洽櫃臺調閱)  OD-001796    在架上    30550170021602
 民族所圖書館  554.2927 8006 2006    在架上    30520011015451
 人文社會聯圖  554.2927 8006 2006    在架上    30600010507870
 傅斯年圖書館中文圖書區  334.51232 5091    在架上    30530105358725