MARC 主機 00000nam 2200000 i 4500 
008  110425s2011  ch ad     000 0 chi d 
020  9789571162379 (平裝) :|cNT$800 
040  AS|bchi|cAS 
041 0 chi 
100 1 江燦騰|d(1946-)|e著 
245 10 戰後臺灣漢傳佛教史 :|b從雙源匯流到逆中心互動傳播的開展歷程
    /|c江燦騰, 侯坤宏, 楊書濠合著 
246 30 從雙源匯流到逆中心互動傳播的開展歷程 
250  1版 
260  臺北市 :|b五南圖書,|c2011 
300  [16], 767面 :|b圖, 表格 ;|c23公分 
500  附錄: 戰後臺灣佛教發展如何運用大眾傳媒等4種 
650 7 佛教|z臺灣|x歷史|2csht 
650 7 佛教史|2lcstt 
700 1 侯坤宏|d(1955-)|e著 
700 1 楊書濠|d(1974-)|e著 
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 文哲所  228.27 8365-2    在架上    30580002805328
 人文社會聯圖  228.27 3197-5 2011    在架上    30600010696905
 傅斯年圖書館中文圖書區  229.232 0892-8    在架上    30530110660297