Record:   Prev Next
作者 林榮耀 著
書名 民事個案研究 / 林榮耀著
出版項 臺北市 : 中國學術著作奬助委員會, 民53[1964]
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 歐美所九一七淹水  584.03 4499    已報銷    30500700017265
 經濟所圖書館  584 765    在架上    30510300014497
 傅斯年圖書館中文圖書區  356.1 225    在架上    30530100526870
 民族所圖書館  584.03 4499    在架上    30520010091990
 近史所郭廷以圖書館B棟二樓(洽櫃臺調閱)  354.1 225    在架上    MHC0060672
 近史所郭廷以圖書館B棟二樓(洽櫃臺調閱)  354.1 225 c.2  在架上    MHC0051682
版本 初版
說明 [15], 224面 ; 22公分
NT$30 (精裝)
系列 中國學術著作奬助委員會叢書 ; 8
Record:   Prev Next