Record:   Prev Next
作者 顧元 (1970-) 著
書名 服制命案、干分嫁娶与清代衡平司法 / 顾元著
出版項 北京 : 法律出版社, 2018
國際標準書號 9787519723255 (平裝) : 人民幣78.00元
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 358.92 9613    在架上    30530111237541
版本 第1版
說明 450面 ; 21公分
附註 拼音題名: Fuzhi ming'an ganfen jiaqu yu qingdai hengping sifa
含參考書目
主題 司法制度 lcstt
法制史 -- 中國 -- 清(1644-1912) csht
Alt Title 服制命案干分嫁娶與清代衡平司法
Fuzhi ming'an ganfen jiaqu yu qingdai hengping sifa
Record:   Prev Next