Record:   Prev Next
作者 葉德英 著
書名 蒋介石的秘密特使张冲 / 叶德英著
出版項 北京 : 中囯文史出版社, 2011
國際標準書號 9787503429880 (平裝) : 人民幣29.80元
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館  922.85 572    在架上    30550112623135
版本 第1版
說明 5, 222面 : 圖 ; 24公分
附註 拼音題名: Jiang Jie shi de mi mi te shi Zhang Chong
含參考書目
主題 中國 -- 歷史 -- 民國26-34年(1937-1945) csht
中國共產黨 -- 歷史 -- 中日戰爭(1937-1945) csht
中國國民黨 -- 歷史 -- 中日戰爭(1937-1945) csht
張沖 (1904-1941) -- 傳記 csht
Alt Title Jiang Jie shi de mi mi te shi Zhang Chong
Record:   Prev Next