Record:   Prev Next
書名 遼金佛教硏究 / 怡学主编 ; 北京佛教文化硏究所编
出版項 北京 : 金城出版社, 2012
國際標準書號 9787515506135 (平裝) : 人民幣79.00元
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 229.2 2008    在架上    30530110634466
 近史所郭廷以圖書館  229.2 200    在架上    30550112773047
 文哲所  228.2055 836    在架上    30580003079576
Record:   Prev Next