Record:   Prev Next
作者 劉煒 著
書名 秦汉 : 开拓帝囯之路 / 刘炜著
出版項 上海 : 上海辞书出版社 ; 香港 : 商务印书馆, 2001[民90]
國際標準書號 7532608379
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館  921.908 029  v.4    在架上    30550111737233
版本 第1版
說明 167面 : 图, 表, 彩色图版 ; 26公分
人民幣50.00元 (平裝)
系列 中華文明傳真 = Chinese civilization in a new light ; 4
中華文明傳真 ; 4
Chinese civilization in a new light ; 4
附註 拼音题名: Qin han kai tuo di guo zhi lu
主題 文化史 -- 中國 -- 秦漢(公元前221-220) csht
Alt Title 開拓帝國之路
Qin han kai tuo di guo zhi lu
Record:   Prev Next