Record:   Prev Next
書名 横濵正金銀行史
出版項 東京都 : 西田書店, 昭和51[民65]
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 人文社會聯圖  562.931 4318  v.1    在架上    30600010270784
 人文社會聯圖  562.931 4318  v.2    在架上    30600010270396
 人文社會聯圖  562.931 4318  v.3    在架上    30600010270792
 人文社會聯圖  562.931 4318  v.4    在架上    30600010270404
 人文社會聯圖  562.931 4318  v.5    在架上    30600010270412
 人文社會聯圖濱下武志文庫  HMA 562.931 4318 1976  v.1    在架上    30910010561151
 人文社會聯圖濱下武志文庫  HMA 562.931 4318 1976  v.2    在架上    30910010561144
 人文社會聯圖濱下武志文庫  HMA 562.931 4318 1976  v.3    在架上    30910010561136
 人文社會聯圖濱下武志文庫  HMA 562.931 4318 1976  v.4    在架上    30910010561128
 人文社會聯圖濱下武志文庫  HMA 562.931 4318 1976  v.5    在架上    30910010561110
版本 複刻版
說明 5冊 : 圖, 表, 摺表 ; 23公分
(精裝)
附註 內容: 1,横濵正金銀行史--2,附録 甲卷之一--3,附録 甲卷之二--4,附録 甲卷之三--5,附録 乙卷
主題 橫濱 -- 銀行史 csht
Record:   Prev Next