Record:   Prev Next
書名 Thư mục thác bản văn khắc Hán Nôm Việt Nam = Catalogue des inscriptions du Việt-Nam = Catalogue of Vietnamese inscriptions / chủ biên, Trịnh khắc Mạnh, ban biên soạn, Vũ Lan Anh... [et al.]
出版項 Hà Nội : Nhà xuâ ´t bản văn hóa thông tin, 2007-2010
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 傅斯年圖書館西文圖書區  CN1230.V53 T357 2007  v.1    在架上    30530001121946
 傅斯年圖書館西文圖書區  CN1230.V53 T357 2007  v.2    在架上    30530001121953
 傅斯年圖書館西文圖書區  CN1230.V53 T357 2007  v.3    在架上    30530001121862
 傅斯年圖書館西文圖書區  CN1230.V53 T357 2007  v.4    在架上    30530001121870
 傅斯年圖書館西文圖書區  CN1230.V53 T357 2007  v.5    在架上    30530001121888
 傅斯年圖書館西文圖書區  CN1230.V53 T357 2007  v.6    在架上    30530001121896
 傅斯年圖書館西文圖書區  CN1230.V53 T357 2007  v.7    在架上    30530001159979
說明 7 v. ; 25 cm
附註 Vietnamese; inscriptions in Nom script; pref. also in French and English
Includes bibliographical references
At head of title: Viện nghiên cứu Hán Nôm, École française d'Extrême-Orient, École pratique des hautes études
1. no. 1-2002 -- 2. no. 2003-4000 -- 3. no. 4001-6000 -- 4. no. 6001-8000 -- 5. no. 8001-10000 -- 6. no. 1001-1200 -- 7. no. 12.001-14.000
主題 Inscriptions, Vietnamese -- Catalogs
Nôm script -- Vietnam -- Catalogs
Vietnam -- History -- Sources -- Bibliography -- Catalogs
Viện nghiên cứu Hán Nôm (Vietnam) -- Catalogs
Alt Author Trịnh, Khắc Mạnh
Nguyễn, Văn Nguyên
Papin, Philippe
Phạm, Thị Vinh
Nguyễn, Hữu Mùi
Vũ, Thị Mai Anh
Vũ, Lan Anh
Viện nghiên cứu Hán Nôm (Vietnam)
École française d'Extrême-Orient
École pratique des hautes études (France)
Alt Title Catalogue des inscriptions du Việt-Nam
Catalogue of Vietnamese inscriptions
Record:   Prev Next