Record:   Prev Next
作者 Nguŷẽn, Minh Quang
書名 Nh̃ưng v̂án đ̂è tôn giáo và chính sách tôn giáo ̉ơ Vîẹt Nam. English
Religious issues and government policies in Vîẹt Nam / Nguŷẽn Minh Quang
出版項 Hà Ṇôi : Tĥé Gi´ơi Publishers, 2005
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 亞太中心圖書室  BL2055 N58 2005    在架上    30620020086046
版本 2nd ed. (rev.)
說明 viii, 266 p. ; 18 cm
系列 Questions and answers
Questions and answers (Hanoi, Vietnam)
主題 Vietnam -- Religion
Religion and state -- Vietnam
Record:   Prev Next