MARC 主機 00000nam 2200313Ki 4500 
001  1032832857 
008  180426s2016  vm ab  b  000 0 vie d 
020  9786049445552|q(paperback) 
035  (OCoLC)1032832857 
040  AS|beng|erda|cAS|dISSP 
050 14 HN700.5|b.L269 2016 
245 00 Làng xã Việt Nam và Đông Nam Á trong thời kỳ hội nhập :
    |bkỷ yếu tọa đàm = Village in Vietnam and Southeast Asia 
    in the period of integration : workshop proceedings /
    |cđồng chủ biên, Lê Thanh Sang, Ono Mikiko 
246 33 Village in Vietnam and Southeast Asia in the period of 
    integration :|bworkshop proceedings 
246 33 Workshop proceedings :|bVillage in Vietnam and Southeast 
    Asia in the period of integration 
246 38 Kỷ yếu tọa đàm :|bLàng xã Việt Nam và Đông Nam Á trong 
    thời kỳ hội nhập 
264 1 Hà Nội :|bNhà Xuất Bản Khoa Học Xã Hội,|c2016 
300  258 pages :|billustrations, maps ;|c24 cm 
336  text|btxt|2rdacontent 
337  unmediated|bn|2rdamedia 
338  volume|bnc|2rdacarrier 
500  At head of title: Viện Khoa học xã hội vững Nam bộ 
    (Southern Institute of Social Sciences), Trung tâm Nghiên 
    cứu Đông Nam Á (Center for Southeast Asian Studies, Kyoto 
    University) 
504  Includes bibliographical references 
650 0 Village communities|zVietnam 
650 0 Village communities|zSoutheast Asia 
651 0 Vietnam|xHistory 
651 0 Southeast Asia|xHistory 
700 1 Lê, Thanh Sang,|eeditor 
700 1 Ono, Mikiko,|eeditor 
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 人社中心  HN700.5 L269 2016    在架上    30560400629314