Record:   Prev Next
作者 Hofstadter, Douglas R., 1945-
書名 Gödel, Escher, Bach : an eternal golden braid / Douglas R. Hofstadter
出版項 New York : Basic Books, c1979
國際標準書號 0465026850
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 資訊所圖書室圖書區  I2.0 H7137    在架上    30330000080148
 數學所圖書室  QA9.8 H63    在架上    30340200175473
Record:   Prev Next